$386 million Penthouse in Monaco – Tour Odeon towers