Inktober Day 12: Slippery Marionette by YumasArtStation