Heisei Japan Heinous Crime Encyclopedia Illustration: