Charles Correa | Sardar Vallabhbhai Patel Stadium, 1965 Ahmedabad.