Sky Ladder, realized at Huiyu Island Harbour, Quanzhou, Fujian