Poster: Araki Nobuyoshi: Story of the Photos. Wang Zhi-Hong. 2009